Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in de Handelsschool, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. In het eerste jaar kunnen we volgend schooljaar 25 leerlingen inschrijven.

De Handelsschool behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP. De school schrijft chronologisch in.

Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:

Periode 1: vanaf donderdag 1 februari 2018 tot vrijdag 9 maart 2018 kunnen zich reeds inschrijven:

· de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus op onze school hebben

· de kinderen van personeelsleden van onze school

Periode 2: vanaf zaterdag 10 maart 2018 tot 23 maart 2018 :sociale mix: iedereen mag inschrijven! De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde groepen. Het inschrijvingsrecht – in voege sinds 1 september 2012 – wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

· kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;

· kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op een schooltoelage;

· kinderen van ouders die behoren tot de trekkende bevolking;

· kinderen die buiten het gezinsverband leven.

Tot 23 maart kunnen we tot maximum 20 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 5 niet-indicatorleerlingen.

Eens deze maxima bereikt zijn, wordt elke nieuwe inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, dit in chronologische volgorde. Wanneer deze voorrangsperiode voorbij is, worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen voor zover het maximumaantal van 25 leerlingen niet bereikt is.

Periode 3: vanaf zaterdag 24 maart 2018: vrije inschrijvingen

Tijdens deze periode worden alle kinderen ingeschreven zolang er plaats is.

Wanneer de maximumcapaciteit van 25 is bereikt, wordt de inschrijving niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij ‘niet gerealiseerde’ inschrijvingen. Plaatsen die nadien vrijkomen worden ingevuld door de niet gerealiseerde inschrijvingen, en dit alweer in chronologische volgorde.

De inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak (tel.: 053 72 91 01 directie@handelsschoolaalst.be ).

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en indien mogelijk, het laatste rapport. Bij inschrijving is de aanwezigheid van een ouder vereist.

Op onze INFOAVOND van vrijdag 20 april 2018 tussen 17.00 u. tot 20.00 u. kunt u onze school bezoeken. Op die dag krijgt u info over onze werking, lessentabellen, kan u de klassen bezoeken, kunt u kennismaken met leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, ...

U kan uiteraard bij vragen altijd de school contacteren op het nummer 053 72 91 01